Dokumenty do pobrania – Rekrutacja

ETAP REKRUTACJI DO PROJEKTU

Regulamin Rekrutacji KDS_EDO

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie RODO

Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego

Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Karta predyspozycji kandydata

Sektory wykluczone z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu – brak uczestnictwa w innych projektach

Wniosek do ZUS – druk US-7

ETAP SKŁADANIA I OCENY BIZNESPLANÓW

Regulamin przyznawania środków finansowych

Biznesplan

Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu

Oświadczenia składane wraz z biznesplanem

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Karta oceny biznesplanu

ETAP PODPISYWANIA UMÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

ETAP SKŁADANIA I OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zestawienie planowanych wydatków do finansowego wsparcia pomostowego

Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego

Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

ETAP PODPISYWANIA UMÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego