ZGŁOSZENIE DO EGZAMINU W UDT Osoby chcące podejść do egzaminu w UDT na Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii są zobowiązane do dopełnienia formalności w tym kierunku. Od czego zacząć ? Pierwszym krokiem jest znalezienie na stronie Urzędu Dozoru Technicznego terminu egzaminu do którego chcemy podejść, następnie na minimum 14 dni przed terminem egzaminu należy złożyć pełną […]

Read More »

Dokumenty wymagane do ubiegania się o certyfikat instalatora OZE 1 zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, 2. zaświadczenie o odbyciu szkolenia podstawowego przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń (wzór UDT), 3. potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin, i certyfikat. 4. wniosek o wydanie certyfikatu, 5. oświadczenie o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej […]

Read More »

Egzamin teoretyczny i praktyczny jest przeprowadzany w Urzędzie Dozoru Technicznego w oddziale odpowiednim dla danego regionu. Zestaw egzaminacyjny składa się z części: teoretycznej – obejmującej test składający się z 24 pytań czas trwania 60 min. praktycznej – obejmującej 3 problemowe zadania praktyczne czas trwania 90 min. Pytania w części teoretycznej są pytaniami pisemnymi testowymi, które […]

Read More »

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii oraz Rozporządzenia z dn. 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii, certyfikat może być wydany instalatorowi, który: posiada: pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, […]

Read More »