Opis projektu

Celem głównym projektu „Outplacement – szansą na zatrudnienie” jest podniesienie zdolności powrotu na rynek pracy i uzyskanie zatrudnienia w okresie 1 marca 2020 r. – 30 kwietnia 2022r. przez 100 osób (38 K i 62 M) zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które zamieszkują (w rozumieniu przepisów KC) na trenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF).

Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby zamieszkujące na terenie LOF, tj. gminy:  

 • Lublin (gmina miejska)
 • Świdnik (gmina miejska)
 • Piaski (gmina miejsko – wiejska)
 • Mełgiew
 • Głusk
 • Konopnica
 • Strzyżewice
 • Jabłonna
 • Niedrzwica Duża
 • Niemce
 • Wólka
 • Nałęczów (gmina miejsko – wiejska)
 • Lubartów
 • Spiczyn
 • Jastków

Zakres wsparcia realizowanego w trakcie Projektu

1.Doradztwo zawodowe połączone z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika/Uczestniczki (2 x 2 godziny zegarowe / 1 Uczestnika/-czkę).

2.Poradnictwo psychologiczne (2 x 2 godziny zegarowe / 1 Uczestnika/-czkę).

3.Szkolenie zawodowe, które przyczyni się do nabycia kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy. Każdy Kandydat/Kandydatka ma do wyboru jeden rodzaj szkolenia:
– Instalator mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej ciepła nie większej niż 600 kW – 7 grup szkoleniowych (128 godzin szkoleniowych);
– Szkolenie przygotowujące do zawodu Kucharza/Kucharki – 2 grupy szkoleniowe (120 godzin szkoleniowych);
– Szkolenie przygotowujące do zawodu Piekarz – 1 grupa szkoleniowa (120 godzin szkoleniowych).

4.Pośrednictwo pracy (2 x 2 godziny zegarowe / 1 Uczestnika/-czkę);

5.Trzy miesięczny staż zawodowy (3 miesiące, 5 dni w tygodniu po 8 godzin zegarowych). W przypadku osób z niepełnosprawnością staż realizowany jest przez 3 miesiące, 5 dni w tygodniu po 7 godzin zegarowych.

Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku na przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków i poczęstunku.

Formularz _ do pobrania

Realizator Projektu informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku dotyczącego przygotowania i dostarczenia ciepłych posiłków i poczęstunku podczas szkoleń najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hurtownia „MN” Marek Nurzyński, 21-080 Garbów 30a.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Firmą. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.

Zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu rynku

w celu ustalenia ceny rynkowej przygotowania i przeprowadzenia usług szkoleniowych w Projekcie
pt. „Outplacement – szansą na zatrudnienie”
.

Formularz oferty

Realizator Projektu informuje, że w wyniku procedury rozeznania rynku dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia usług szkoleniowych w Projekcie pt. „Outplacement – szansą na zatrudnienie” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Fundacja ECO, 20-469 Lublin.

Zdecydowano o nawiązaniu współpracy z ww Firmą. Pozostali Oferenci zostali telefonicznie poinformowani o wynikach postępowania.