Rekrutacja

Warunkiem zgłoszenia się do udziału w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów zgłoszeniowych:

1. Formularz zgłoszeniowy: http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2020/05/Formularz-zgłoszeniowy.pdf

2. Regulamin uczestnictwa w projekcie (podpisany): http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2020/05/Regulamin-projektu.pdf

3. Oświadczenie Uczestnika/-czki o spełnieniu wymogów grupy docelowej: http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2020/05/Oświadczenie-grupa-docelowa.pdf

4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych: http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2022/02/Dane-osobowe-nowe.pdf

5. Świadectwo pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające przyczynę zwolnienia (do umowy o pracę): http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2020/07/zaświadczenie-do-umowy-o-pracę_new.docx.pdf

6. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika (do umowy cywilno – prawnej): http://www.edotur.pl/wp-content/uploads/2020/07/oświadczenie-do-umowy-zlecenie_new.pdf

7. Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w ewidencji urzędów pracy (dotyczy osób zarejestrowanych w urzędzie pracy)

8. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub opinię o stanie zdrowia (dotyczy osób posiadających niepełnosprawność)

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, uzupełniając wszystkie pola formularza.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Outplacement – szansą na zatrudnienie”.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, należy złożyć osobiście w Biurze Projektu albo przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Rekrutacji:

Edotur Sp. z o.o., ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin.Zapraszamy do kontaktu: 533 345 416