Dokumenty do pobrania

TRWA II tura rekrutacji!

Zapraszamy do zapoznania się ze wzorami dokumentów rekrutacyjnych, ich podbierania oraz wypełniania. Formularze zgłoszeniowe będziemy przyjmowali do 31 stycznia 2018 r. w biurze REKRUTACJI:

ul. Wrotkowska 2 w Lublinie, w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

WZORY DOKUMENTÓW W PROCESIE REKRUTACJI – ZAPRASZAMY DO POBIERANIA!

 1. REGULAMIN REKRUTACJI z1_Regulamin rekrutacji_IT
 2. FORMULARZ REKRUTACYJNY (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników) z2_Formularz rekrutacyjny_IT 
 3. OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (Załącznik nr 2a do Formularz rekrutacyjnego) z2a_oświadczenie_dane osobowe_IT
 4. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ODEJŚCIA Z ROLNICTWA (Załącznik nr 2b do Formularza rekrutacyjnego) z2b_oświadczenie_odchodzący z rolnictwa_IT
 5. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (Załącznik nr 2c do Formularza rekrutacyjnego) z2c_oświadczenia_kryteria premiujące_IT
 6. OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA (Załącznik nr 2d do Formularza rekrutacyjnego) z2d_Oświadczenie_zamieszkanie_IT
 7. KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO _ ETAP I (Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników) z3_Karta oceny formularza rekrutacyjnego_Etap_I_IT
 8. KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO _ ETAP II (Załącznik nr 3a do Regulaminu Rekrutacji Uczestników) z3a_Karta oceny formularza rekrutacyjnego_Etap_II_IT

WZORY DOKUMENTÓW W PROCESIE UBIEGANIA SIĘ I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 1. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z4_Regulamin przyznawania środków finansowych_IT
 2. OŚWIADCZENIE O NIE POSIADANIU DŁUGÓW (Załącznik nr 4a do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z4a_oświadczenie_nie posiadanie długów_IT
 3. OŚWIADCZENIA O WNIESIENIU ZABEZPIECZENIA (Zgoda małżonka na zawarcie umowy na otrzymanie środków finansowych oraz na wystawienie i złożenie weksla in blanco (wypełniane w przypadku istnienia wspólnoty małżeńskiej) z4b1_oświadczenie_wniesienie zabezpieczenia_IT 
  Zgoda małżonka poręczyciela na złożenie poręczenia (wypełniane w przypadku istnienia wspólnoty małżeńskiej) z4b2_oświadczenie_wniesienie zabezpieczenia_IT
 4. Oświadczenie o nie posiadaniu małżonka z4b3_oświadczenie_wniesienie zabezpieczenia_IT
 5. ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY DLA PORĘCZYCIELA (Załącznik nr 4c do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z4c_zaświadczenie pracodawcy_poręczyciel_IT
 6. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNESPLAN) (Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z5_wzór biznes planu_IT
 7. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU/NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS W CIĄGU 3 KOLEJNYCH LAT POPRZEDZAJĄCYCH DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU (Załącznik nr 5a do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z5a_oświadczenie o pomocy de-minimis_IT
 8. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (Załącznik nr 5b do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z5b_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_IT
 9. KARTA OCENY BIZNESPLANU (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z6_Karta oceny biznesplanu_IT_po korekcie
 10. WYMAGANIA OCENY BIZNESPLANU (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z7_wymagania oceny biznesplanu_IT
 11. UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z8_Umowa o udzielenie wsparcia_IT
 12. OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM (Załącznik nr 8a do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem). z8a_oświadczenie rachunek bankowy_IT 
 13. OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU RÓWNOLEGLE Z INNYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH z8b_oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych_IT
 14. WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO (Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z5_wniosek o wsparcie pomostowe_IT
 15. KARTA OCENY WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Karta oceny wniosku o wsparcie pomostowe_IT

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

50 osób (26 K i  24 M) w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (zamieszkałych na terenie powiatów: ryckiego, lubartowskiego, świdnickiego, opolskiego, kraśnickiego, radzyńskiego, włodawskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, zamojskiego, krasnostawskiego oraz m. Zamość, m. Biała Podlaska, m. Chełm) pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym mi.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Uczestnicy projektu należą co najmniej do jednej z następujących grup:

 1. powyżej 50 roku życia,
 2. kobiety,
 3. z niepełnosprawnościami,
 4. długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne zarejestrowane nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy),
 5. o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej).

Osoby zamieszkują na obszarze powiatów: ryckiego, lubartowskiego, świdnickiego, opolskiego, kraśnickiego, radzyńskiego, włodawskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, zamojskiego, krasnostawskiego oraz m. Zamość, m. Biała Podlaska, m. Chełm) woj. lubelskiego.

Wsparcie obejmuje w min. 5% osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej tj. rolnicy zarejestrowani w PUP/MUP jako os. bezrobotne, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych oraz ubezpieczeni w KRUS, dla których został ustalony I lub II profil pomocy. Osoby takie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza iż należą co najmniej do jednej z grup: os. powyżej 50 roku życia/ kobiet / os. z niepełnosprawnościami / osób długotrwale bezrobotnych /osób o niskich kwalifikacjach. Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych os. z KRUS do ZUS. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych.