Rekrutacja

Zapraszamy do zapoznania się ze wzorami dokumentów rekrutacyjnych, ich podbierania oraz wypełniania. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami będziemy przyjmowali do 02 czerwca 2017 r. w siedzibie biura projektu: ul. Wieniawska 6/25 w Lublinie, w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

WZORY DOKUMENTÓW W PROCESIE REKRUTACJI:

 1. REGULAMIN REKRUTACJI z1_regulamin rekrutacji_SKB
 2. FORMULARZ REKRUTACYJNY (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestniczek) z2_formularz rekrutacyjny_SKB
 3. OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (Załącznik nr 2a do Formularz rekrutacyjnego) z2a_oświadczenie_dane osobowe_SKB
 4. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE ODEJŚCIA Z ROLNICTWA(Załącznik nr 2b do Formularza rekrutacyjnego) z2b_oświadczenie_odchodzący z rolnictwa_SKB
 5. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PREMIUJĄCYCH (Załącznik nr 2c do Formularza rekrutacyjnego) z2c_oświadczenie_kryteria premiujące_SKB
 6. KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO _ ETAP I (Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Uczestniczek) z3_karta oceny formularza rekrutacyjnego_I etap_SKB
 7. KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO _ ETAP II (Załącznik nr 3a do Regulaminu Rekrutacji Uczestniczek) z3a_karta oceny formularza rekrutacyjnego_II etap_SKB

 

WZORY DOKUMENTÓW W PROCESIE UBIEGANIA SIĘ I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

 1. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z4_Regulamin przyznawania środków finansowych_SKB
 2. OŚWIADCZENIE O NIE POSIADANIU DŁUGÓW(Załącznik nr 4a do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z4a_Oświadczenie o nieposiadaniu długów_SKB
 3. OŚWIADCZENIA O WNIESIENIU ZABEZPIECZENIA (Załącznik nr 4b Zgoda małżonka na wniesienie zabezpieczenia /złożenia poręczenia oraz 4b1 Zgoda małżonka na zawarcie umowy na otrzymanie środków finansowych oraz na wystawienie i złożenie weksla in blanco (wypełniane w przypadku istnienia wspólnoty małżeńskiej.) z4b_Oświadczenie_wniesienie zabezpieczenia _SKB
 4. ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY DLA PORĘCZYCIELA (Załącznik nr 4c do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z4c_zaświadczenie pracodawcy_poręczyciel _SKB
 5. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNESPLAN)(Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z5_wzór biznes planu_SKB
 6. WNIOSEK O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO z5_wniosek o wsparcie pomostowe_SKB ORAZ WERSJA DO EDYCJI z5_wniosek o wsparcie pomostowe_SKB
 7. KARTA OCENY WNIOSKU O WSPARCIE POMOSTOWE Karta oceny wniosku o wsparcie pomostowe_SKB
 8. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU/NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS W CIĄGU 3 KOLEJNYCH LAT POPRZEDZAJĄCYCH DZIEŃ ZŁOŻENIA WNIOSKU(Załącznik nr 5a do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z5a_oświadczenie o pomocy de minimis _SKB
 9. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (Załącznik nr 5b do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z5b_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_SKB
 10. KARTA OCENY BIZNESPLANU (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z6_karta oceny biznesplanu_SKB
 11. WYMAGANIA OCENY BIZNESPLANU (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z7_wymagania oceny biznesplanu_SKB
 12. UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) z8_umowa o udzielenie wsparcia_SKB
 13. OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM (Załącznik nr 8a do Umowy o udzielenie wsparcia finansowego zawierana pomiędzy Uczestniczką projektu a Beneficjentem) z8a_oświadczenie rachunek bankowy_SKB

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

50 kobiet w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (osoby posiadające zameldowanie na obszarze woj. lubelskiego), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym mi.in. działalność adwokacją, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wśród kobiet będą znajdowały się osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku prac tj. osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, os. z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia.

Wsparcie obejmuje w min. 5% kobiety odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej tj. rolnicy zarejestrowani w PUP/MUP jako os. bezrobotne, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2ha przeliczeniowych oraz ubezpieczeni w KRUS, dla których został ustalony I lub II profil pomocy. Osoby takie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza iż należą co najmniej do jednej z grup: os. powyżej 50 roku życia/ kobiet / os. z niepełnosprawnościami / osób długotrwale bezrobotnych /osób o niskich kwalifikacjach. Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych os. z KRUS do ZUS. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych.