Planowane rezultaty

Utworzonych zostanie 70 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie otrzyma 50 osób pozostających bez pracy.

Działalność gospodarczą podejmie 50 osób.