Aktualności

30 kwietnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w okresie 02-04 maja biuro projektu będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu od 07 maja 2018.

30 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo, poniżej została opublikowana ostateczna lista osób, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności oraz wsparcie finansowe pomostowe w ramach projektu „I TY możesz mieć własną firmę!”. W pliku znajduje się również lista rezerwowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania oraz lista wniosków niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia.

lista na stronę_30_04_2018_ostateczna

20 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo, poniżej została opublikowana wstępna lista wniosków, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w ramach projektu „I TY możesz mieć własną firmę!”.

lista na stronę_20_04_2018_wstępna

Na liście podstawowej znajdują się 34 wnioski, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Osoby, które znajdują się na liście rezerwowej oraz te, które znajdują się na liście wniosków niezakwalifikowanych do dofinansowania  zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny (§ 3 pkt 1).

Wszystkie osoby, które składały biznesplany otrzymają karty oceny drogą mailową.

Przypominamy, iż na ostatecznej liście wniosków, które otrzymają dofinansowanie na rozpoczęcie działalności znajdzie się docelowo 40 osób, których wnioski zostały pozytywnie ocenione.

05 kwietnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż dokonano zmian w karcie oceny biznesplanu. Skorygowana karta oceny znajduje się w dokumentach do pobrania.

28 marca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.03.2018 roku (piątek) – biuro projektu będzie nieczynne. Zapraszamy do składania biznesplanów w terminie od 3 do 10 kwietnia 2018 roku.

19 marca 2018 r.

Zgodnie z § 2 pkt. 8 i 9 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „I TY możesz mieć własną firmę!” uprzejmie informujemy, iż od 26.03.2018r. do 10.04.2018r. do godz. 16.00 przyjmujemy wnioski o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (biznesplany) oraz wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego.

Wnioski należy składać wraz z następującymi załącznikami:

z5a_oświadczenie o pomocy de-minimis_IT wraz z kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis jakie Uczestnik/-czka otrzymała w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy (jeśli dotyczy)

z5b_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_IT– wypełniony przykładowy wzór dostępny tutaj: wzór_formularz informacji_pomoc de minimis

– potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej (wystawione przez Edotur Sp. z o.o.) lub zaświadczenie o odbyciu w ciągu 3 lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty można składać osobiście do biura rekrutacji: ul. Wrotkowska 2, 20-469 Lublin lub w biurze projektu: ul. Wieniawska 6/25, 20-071 Lublin lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy składać w dwóch egzemplarzach, wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Biznesplany powinny być trwale spięte!

UWAGA!!! Przypominamy, iż na tym etapie uczestnictwa w projekcie nie rejestrujemy jeszcze działalności gospodarczej. Beneficjent pomocy (Uczestniczka projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Poniżej linki do wymaganych wniosków:

z5_wzór biznes planu_IT – wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności 

z5_wniosek o wsparcie pomostowe_IT

14 marca 2018r.

Zakończyliśmy etap szkoleniowy dla wszystkich 5 grup. Obecnie trwa etap doradztwa w zakresie pisania biznesplanów dla osób z grupy 4/IT/2018 oraz 5/IT/2018. W kolejnym tygodniu planowane jest ogłoszenie terminu naboru biznesplanów. Informacja ta pojawi się na stronie internetowej. Szczegółowe informacje Uczestnicy projektu otrzymają również drogą mailową.

21 luty 2018r.

Informujemy, że zaktualizowaliśmy treści w Regulaminie rekrutacji Uczestników:

Tabela zmian w Regulaminie rekrutacji Uczestników_ I TY

20 luty 2018r.

Informujemy, że zakończyliśmy Rekrutację w ramach II tury do projektu „I TY możesz mieć własną firmę!”. Poniżej prezentujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym.

Lista ostateczna IT_II tura_20_02_2018

15 luty 2018r.

Informujemy, że wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania. Wniosek w wersji do edycji do pobrania także tutaj: z5_wniosek o wsparcie pomostowe_IT.

09 luty 2018r.

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formularzy (I etap oraz II etap rekrutacji) w ramach II tury rekrutacji. Poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu. Wszyscy Kandydaci/-tki zostaną poinformowani/e mailowo o wynikach oceny.

Lista rankingowa_IT_II_ tura_09_02_2018

30 styczeń 2018r.

Informujemy, że zakończyliśmy Rekrutację w ramach I tury do projektu „I TY możesz mieć własną firmę!”. Poniżej prezentujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym.

Lista ostateczna_IT_I tura_30_01_2018

23 styczeń 2018r.

Informujemy, że zakończyliśmy ocenę formularzy (I etap oraz II etap rekrutacji) w ramach I tury rekrutacji. Poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu. Wszyscy Kandydaci/-tki zostaną poinformowani/e mailowo o wynikach oceny.

Lista rankingowa_IT_I tura_23_01_2018

12 styczeń 2018r.

Informujemy, że rozpoczynamy II turę rekrutacji do projektu I Ty możesz mieć własną firmę!Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 31 stycznia 2018 r. 

Serdecznie zapraszamy do biura rekrutacji na ul. Wrotkowską 2.

29 grudzień 2017r.

Informujemy, że rekrutacja do projektuI Ty możesz mieć własną firmę! została wydłużona! Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 12 stycznia 2018r. 

Serdecznie zapraszamy do biura rekrutacji na ul. Wrotkowską 2.

15 grudzień 2017r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu I Ty możesz mieć własną firmę! została wydłużona! Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 29 grudnia 2017 r. 

Serdecznie zapraszamy do biura rekrutacji na ul. Wrotkowską 2.

1 grudzień 2017r.

Informujemy, że rekrutacja do projektu I Ty możesz mieć własną firmę! została wydłużona! Nabór formularzy rekrutacyjnych trwa do 15 grudnia 2017 r. 

Serdecznie zapraszamy do biura rekrutacji na ul. Wrotkowską 2.

6 listopad 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że obszar realizacji projektu został rozszerzony o kolejne powiaty. Zapraszamy kandydatów z powiatów: ryckiego, lubartowskiego, świdnickiego, opolskiego, kraśnickiego, radzyńskiego, włodawskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, zamojskiego, krasnostawskiego oraz m. Zamość, m. Biała Podlaska, m. Chełm woj. lubelskiego.

W załączeniu zaktualizowana wersja regulaminu rekrutacji z1_Regulamin rekrutacji_IT_06.11.2017

26 październik 2017 r.

Z przyjemnością informujemy, że dokumenty rekrutacyjne projektu „I Ty możesz mieć własną firmę” zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wzory wszystkich dokumentów prezentujemy w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informujemy, że formularze zgłoszeniowe będziemy przyjmowali w okresie: od 6 do 30 listopada 2017 r. w siedzibie biura projektu:
ul. Wieniawska 6/25 w Lublinie, w godzinach od 8.00 do 16.00

Kandydaci na etapie rekrutacji przedkładają następujące dokumenty:

  1. Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników) z2_Formularz rekrutacyjny_IT
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2a do Formularz rekrutacyjnego) z2a_oświadczenie_dane osobowe_IT
  3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie poszczególnych powiatów z2d_Oświadczenie_zamieszkanie_IT

Oraz

  1. Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa wraz z kserokopią potwierdzenia opłaty ubezpieczenia na KRUS za ostatni kwartał – wypełniają wyłącznie osoby spełniające ten warunek (Załącznik nr 2b do Formularza rekrutacyjnego) z2b_oświadczenie_odchodzący z rolnictwa_IT
  2. Oświadczenie dodatkowe – wypełniają wyłącznie osoby spełniające kryteria premiujące (Załącznik nr 2c do Formularza rekrutacyjnego) z2c_oświadczenia_kryteria premiujące_IT
  3. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający niepełnosprawność – przedkładają wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami.
  4. Zaświadczenie z PUP/MUP potwierdzające status na rynku pracy – przedkładają wyłącznie osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) zarejestrowane w PUP/MUP.

1 wrzesień 2017r.

Z przyjemnością informujemy, że dziś rozpoczynamy realizację projektu pt. I Ty możesz mieć własną firmę oferujemy bezzwrotne środki na założenie i prowadzenia własnej firmy do kwoty 36 000 tysięcy złotych! Szczegółowy opis wsparcia w zakładce: Opis projektu. W najbliższym czasie udostępnimy wzory dokumentów rekrutacyjnych.