Klucz do samozatrudnienia

Projekt pt.: „Klucz do samozatrudnienia”, nr projektu RPLU.09.03.00-06-0014/21, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez EDOTUR Sp. z o. o. na podstawie Umowy nr 243/RPLU.09.03.00-06-0014/21-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 sierpnia 2023r.

Wartość projektu: 3 437 465,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 921 845,24 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.