Harmonogram wsparcia

Etapy działań w projekcie:

1. Rekrutacja- zakwalifikowanie do projektu.

Dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych do projektu zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu, na co najmniej
7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru dokumentów osób ubiegających się o udział
w projekcie. Informacja o naborze zostanie przekazana po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wzorów dokumentacji rekrutacyjnej.

Nabór Uczestników/czek do projektu będzie prowadzony będzie w okresie styczeń – marzec 2022r.

Nabór Uczestników/czek do projektu będzie trwał minimum 14 dni roboczych. Realizator projektu może podjąć decyzję o zawieszeniu rekrutacji w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przez Kandydatów/ki przekroczy minimum 70 kompletów.

Po zakończeniu naboru przeprowadzona zostanie ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych. Wszystkie osoby, które otrzymają pozytywną ocenę formularza rekrutacyjnego zostaną zaproszone do rozmów rekrutacyjnych z Doradcą Zawodowym. Na podstawie otrzymanej liczby punktów (ocena merytoryczna + punkty premiujące (jeśli dotyczy) + ocena doradcy zawodowego) zostaną utworzone listy osób zakwalifikowanych do projektu w kolejności od największej do najmniejszej liczby przyznanych punktów. Do projektu planuje się zakwalifikowanie 40 osób w każdej turze rekrutacji z najwyższą liczbą punktów. Pozostali Kandydaci/tki zostaną umieszczeni/one na liście rezerwowej.

2. Szkolenia grupowe i indywidualne.

Uczestnicy/czki wezmą udział w zajęcia przygotowujących do załażenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenia grupowe planowane są na dwóch poziomach zaawansowania:

podstawowym – UP bez doświadczenia i wiedzy w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, śr. 4 grup szkoleniowych tj. 40 osób x 40 godzin dydaktycznych/gr. (5 spotkań szkoleniowych x 8 godzin dydaktycznych/dzień);

średniozaawansowanym – UP z doświadczeniem i wiedzą w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, śr. 2 grupy szkoleniowe tj. 20 osób x 32 godziny dydaktyczne/gr. (4 spotkania szkoleniowe x 8 godzin dydaktycznych/dzień).

Zakres tematyczny szkolenia obejmować będzie: podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych i księgowych, przepisy podatkowe, ZUS, reklama i inne działania promocyjne, inne źródła finansowania działalności gospodarczej, sporządzanie biznesplanu i jego realizacja, negocjacje biznesowe, pozyskiwanie i obsługa klientów, radzenie sobie ze stresem i konfliktami.

Zajęcia indywidualne poświęcone praktycznym elementom konstruowania biznesplanu, zgodnie ze specyfiką pomysłu na biznes każdego/ej UP.

Wsparcie indywidualne planowane jest na 2 poziomach:

Poziom podstawowy – UP bez doświadczenia i wiedzy w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, 10 godzin zegarowych/1 UP (2 spotkania x 5 godzin zegarowe).

Poziom średniozaawansowany – UP bez doświadczenia i wiedzy w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, 8 godzin zegarowych/1 UP (2 spotkania x 4 godziny zegarowe).

3. Przyznawanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, złożenie i ocena biznesplanów, wybór bieznesplanów rekomendowanych do dofinansowania.

Po zakończeniu wsparcia szkoleniowego wyznaczony zostanie termin naboru biznesplanów wraz z załącznikami. Złożone biznesplany zostaną poddane ocenie formalnej oraz merytorycznej przez członków Komisji Oceny Wniosków (KOW). KOW wyłoni po 50 osób, których biznesplany uzyskają dofinansowanie. Łącznie w projekcie wsparcie finansowe w wysokości 23 050,00 zł uzyska 50 UP, których biznesplany zostaną najwyżej ocenione przez KOW.

4. Zarejestrowanie działalności gospodarczych, zawarcie umów o przyznanie wsparcia finansowego, wypłata wsparcia.

Uczestnicy/czki, których biznesplany otrzymają rekomendację do dofinansowania zostaną poinformowani/e w jakim terminie należy założyć działalność gospodarczą. Po rejestracji firmy Uczestnicy/czki zostaną zaproszeni na podpisanie umowy o udzieleniu wsparcia finansowego i złożą zabezpieczenia do umowy. Po podpisaniu umowy i dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów nastąpi wypłata dotacji.

5. Przyznawanie wsparcia pomostowego, złożenie i ocena wniosków o wsparcie pomostowe.

Po założeniu działalności gospodarczej i podpisaniu umowy o wsparcie finansowe (dotacji) Uczestnicy/czki projektu w wyznaczonym terminie składają wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Następnie Komisja Oceny Biznesplanów w wyznaczonym terminie przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną wniosków. Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną podpisane umowy o udzielenie wsparcia pomostowego i nastąpi wypłata 1 transzy wsparcia pomostowego. Kolejne raty wsparcia pomostowego w przyznanej przez komisję wysokości będą wypłacane w cyklu miesięcznym po uprzednim rozliczeniu transzy poprzedniej.

6. Monitoring nowoutworzonych przedsiębiorstw przez okres 12 pierwszych miesięcy funkcjonowania.

Po założeniu działalności wszyscy Uczestnicy/czki projektu będą podlegać monitoringowi prowadzonemu przez Realizatora projektu, w tym okresie odbędą się wizyty monitoringowe mające na celu potwierdzenie faktycznego funkcjonowania założonych działalności gospodarczych. Każdy/a Uczestnik/czka zostanie zobligowany do prowadzenia nowoutworzonej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).