Solary

Zakres programowy ogólny szkolenia podstawowego dla Instalatorów OZE ze słonecznych systemów grzewczych

 

 1. Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania słonecznych systemów grzewczych.
 2. Podstawy teoretyczne słonecznych systemów grzewczych.
 3. Budowa, rodzaje oraz zasady działania słonecznych systemów grzewczych.
 4. Słoneczne systemy grzewcze – zasady doboru.
 5. Wydajność kolektorów słonecznych.
 6. Instalacja kolektorów słonecznych.
 7. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym słonecznych systemów grzewczych.

W części praktycznej uczestnicy zdobywają doświadczenie w zakresie instalowania słonecznych systemów grzewczych. Praca odbywa się na zestawie montażowym który składa się z dwóch kolektorów KSG21 Premium GT na dach, w skład którego wchodzą:

 1. grupa pompowa z osprzętem;
 2. zespół bezpieczeństwa – zawór bezpieczeństwa, naczynie przeponowe;
 3. sterownik zestawu solarnego;
 4. czujka temperatury zasobnika;
 5. czujka temperatury solara;
 6. zasobnik CWU z grupą bezpieczeństwa;
 7. rury przyłączeniowe;
 8. izolacja;
 9. urządzenie pomiarowe – kamera termowizyjna;
 10. pompa do napełniania układu glikolem.

Szkolenie trawa 24 godziny ( 3 dni po 8 h )

Szczegółowy zakres programowy szczegółowy szkolenia podstawowego dla Instalatorów OZE ze słonecznych systemów grzewczych:

 

GRUPY TEMATYCZNE I ZAGADNIENIA

Część szkolenia
teoria

(T)

praktyka

(P)

ZAGADNIENIA OGÓLNE. PODSTAWY STOSOWANIA SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
1.1 Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące ich stosowania i wykorzystania  

 

T

1.1.1 Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinsatalacji i małych instalacji słonecznych systemów grzewczych; warunki uzyskiwania, odnawiania i przyczyny utraty certyfikatu.
1.2 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania – identyfikacji zagrożeń  

T

1.3 Przykładowe systemy certyfikacji wyrobów (SOLAR KEYMARK) T
1.4 Podstawowe terminy i definicje T
PODSTWY TEORETYCZNE SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
2.1 Podstawowe terminy i wielkości dotyczące promieniowania  

T

2.1.1 Promieniowanie słońca, usłonecznienie, natężenie na promieniowania słonecznego, napromieniowanie na powierzchnie pochyłe i inne
2.2 Podstawowe parametry słonecznych systemów grzewczych  

T

2.2.1 Natężenie promieniowania słonecznego, współczynnik przenikania ciepła, sprawność optyczna, powierzchnia kolektora słonecznego, współczynnik start, zjawisko stagnacji i inne
2.3 Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną ( jeśli mają zastosowanie)  
BUDOWA, RODZAJE ORAZ ZASADY DZIAŁANIA SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
3.1 Kolektory słoneczne – budowa i zasady działania  

 

T

 

 

P

3.1.1 Części składowe kolektora i wielkości charakterystyczne
3.1.2 Typy absorberów oraz sposoby prowadzenia rur
3.1.3 Izolacja termiczna oraz budowa kolektora
3.1.4 Wymiana ciepła oraz straty cieplne w kolektorze
3.1.5 Ochrona antykorozyjna i przewodnictwo cieplne
3.2 Magazynowanie Energii słonecznej  

 

T

 

 

P

3.2.1 Kolektory miedziane i aluminiowe
3.2.2 Kolektory próżniowe i rurowe
3.2.3 Kolektory z tworzyw sztucznych
3.2.4 Charakterystyka kolektorów ze względu na sposób wymiany ciepła
3.3 Słoneczne systemy grzewcze – typy i zasady działania  

 

 

T

 

 

 

P

3.3.1 Instalacje wody ciepłej użytkowej z wykorzystaniem podgrzewacza solarnego
3.3.2 Instalacje wody ciepłej użytkowej zasilanej energią z baterii kolektorów
3.3.3 Instalacje wody ciepłej użytkowej z wykorzystaniem dodatkowego podgrzewacza
3.3.4 Instalacje podgrzewania wody
3.3.5 Instalacje wody ciepłej użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania
3.3.6 Instalacje słoneczne grzewcze skojarzone z modułami fotowoltaicznymi
3.4 Stosowanie płynów w słonecznych systemach grzewczych  

T

 

P

3.4.1 Rodzaje oraz właściwości chemiczne i fizyczne płynów stosowanych w słonecznych systemach grzewczych ( glikol etylowy. Glikol propylenowy, glicerol)
3.5 Magazynowanie energii słonecznej  

T

3.5.1 Podgrzewacz wody jako magazyn energii słonecznej
3.5.2 Stratyfikacja temperatury w zbiorniku
3.5.3 Straty ciepła w zbiorniku wody ciepłej
3.5.4 Podział zbiorników ze względu na budowę
3.5.5 Ładowanie zbiornika energią słoneczną
3.6 Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną ( jeśli mają zastosowanie)
SŁONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE – ZASADY DOBORU
4.1 Zasady doboru słonecznych systemów grzewczych wody ciepłej użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania  

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

P

4.1.1 Czynniki wpływające na planowanie systemu
4.1.2 Wymagania dotyczące wody ciepłej
4.1.3 Zapotrzebowanie na energię dla wody ciepłej użytkowej przez słoneczne systemy grzewcze
4.1.4 Określenie powierzchni kolektorów
4.1.5 Charakterystyka i dobór pomp obiegowych; straty ciśnienia i dobór średnic przewodów w obiegu
4.1.6 Utrzymywanie ciśnienia w słonecznych systemach grzewczych
4.1.7 Obliczanie nominalnej pojemności ciśnieniowego naczynia wzbiorczego
4.2 Identyfikacja układów i ich elementów w systemach aktywnych i pasywnych, w tym ich konstrukcji mechanicznej, określanie umiejscowienia elementów oraz konfiguracji i układu systemu  

T

 

P

4.3 Wybór optymalnych rozwiązań technicznych T P
4.4 Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną ( jeśli mają zastosowanie)
WYDAJNOŚĆ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
5.1 Określanie lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, w szczególności z uwzględnieniem zacienienia, dostępu energii słonecznej lub klimatu, oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu  

T

5.2 Schematy z zastosowaniem kolektorów słonecznych – warianty T P
5.3 Analiza wydajności kolektorów słonecznych T
5.4 Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną ( jeśli mają zastosowanie)
INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
6.1 Instalacja kolektorów ze względu na położenie T P
6.1.1 Montaż na przykładowych konstrukcjach wsporczych
6.2 Instalacja hydrauliczna kolektorów słonecznych  

 

 

T

 

 

 

P

6.2.1 Dobór materiałów i systemów połączeń
6.2.2 Połączenie zestawu kolektorów słonecznych
6.2.3 Urządzenia zabezpieczające i regulacyjne
6.2.4 Czyszczenie i napełnianie instalacji płynem solarnym oraz odpowietrzanie instalacji
6.2.5 Wykonanie izolacji termicznej
6.3 Instalacja i konfigurowanie układu automatyki  

T

 

P

6.3.1 Analiza funkcjonalności regulatorów
6.3.2 Montaż urządzeń i elementów do sterowania
6.3.3 Programowanie regulatorów
6.4 Kontrola regulacji parametrów instalacji słonecznych systemów grzewczych  

T

 

P

6.4.1 Regulacja temperatury i regulacja ciśnienia
6.4.2 Przeprowadzenie próby ciśnieniowej instalacji
6.4.3 sprawdzenie działania układu automatyki
6.5 Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną ( jeśli mają zastosowanie)
CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ I UTRZYMANIEM W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM SŁONECZNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
7.1 Badanie właściwości płynów T P
7.2 Czyszczenie filtrów T P
7.3 Kontrola szczelności i ciśnienia T P
7.4 Kontrola nastaw w układzie automatyki T P
7.5 Kontrola stanu izolacji termicznej T P
7.6 Błędy w instalacjach i ich usuwanie T P

 

ZAPRASZAMY