Opis Projektu

Celem głównym projektu jest wzrost przedsiębiorczości wśród 60 Uczestników projektu (UP) (w tym 33K) bez pracy, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących w województwie lubelskim poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowego i bezzwrotnego wsparcia finansowego prowadzących do samozatrudnienia min. 80% tych Uczestników/czek projektu w terminie od 01.01.2022 roku do 31.08.2023 roku.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

I. Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

1.Usługa szkoleniowa grupowa. Umożliwi wyposażenie UP w wiedzę i umiejętności niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przygotuje Uczestników/czki do opracowania biznesplanu. Zakres wsparcia będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdego/ej UP. W wyniku diagnozy potrzeb szkoleniowych Uczestników/czek Projektu utworzone zostaną grupy szkoleniowe. Planowanych jest 6 grup szkoleniowych, podzielone na 2 poziomy:

a) Poziom podstawowy – UP bez doświadczenia i wiedzy w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, śr. 4 grupy szkoleniowych tj. 40 osób x 40 godzin dydaktycznych/gr. (5 spotkań szkoleniowych x 8 godzin dydaktycznych/dzień);

b) Poziom średniozaawansowany – UP z doświadczeniem i wiedzą w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, śr. 2 grupy szkoleniowe tj. 20 osób x 32 godziny dydaktyczne/gr. (4 spotkania szkoleniowe x 8 godzin dydaktycznych/dzień).

Ostateczna liczba godzin szkoleniowych będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb Uczestników/czek projektu określonych w trakcie rozmowy z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji do udziału w projekcie.

Zakres tematyczny szkolenia obejmować będzie: podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych i księgowych, przepisy podatkowe, ZUS, reklama i inne działania promocyjne, inne źródła finansowania działalności gospodarczej, sporządzanie biznesplanu i jego realizacja, negocjacje biznesowe, pozyskiwanie i obsługa klientów, radzenie sobie ze stresem i konfliktami.

Wymagana jest 80% frekwencja na szkoleniu grupowym zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2.Usługa szkoleniowa indywidualna. Zajęcia indywidualne poświęcone praktycznym    elementom konstruowania biznesplanu, zgodnie ze specyfiką pomysłu na biznes każdego/ej UP. Wsparcie indywidualne planowane jest na 2 poziomach:

a) Poziom podstawowy – UP bez doświadczenia i wiedzy w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, 10 godzin zegarowych/1 UP (2 spotkania x 5 godzin zegarowe).

b) Poziom średniozaawansowany – UP bez doświadczenia i wiedzy w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, 8 godzin zegarowych/1 UP (2 spotkania x 4 godziny zegarowe).

Ostateczna liczba godzin szkoleniowych będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb Uczestników/czek projektu określonych w trakcie rozmowy z Doradcą zawodowym na etapie rekrutacji do udziału w projekcie.

Wymagana jest 100% frekwencja na szkoleniu indywidualnym zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Szkolenia grupowe i indywidualne zakończą się egzaminem/testem badającym poziom nabytej wiedzy i będą prowadziły do nabycia kompetencji. Uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia grupowego/indywidualnego potwierdzające nabyte kompetencje.

II. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawane jako bezzwrotna dotacja w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23 050,00 PLN.

Wsparcie finansowe w wysokości 23 050,00 zł uzyska 50 Uczestników/czek Projektu, których biznesplany zostaną najwyżej ocenione. Warunkiem otrzymania jest ukończenie wsparcia szkoleniowego, pozytywna ocena biznesplanu, zarejestrowanie działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego, podpisanie Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego i złożenie stosownego zabezpieczenia do ww. umowy. Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia są zawarte w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

III. Fakultatywne wsparcie pomostowe.

Wsparcie finansowe pomostowe wypłacane w miesięcznych ratach w kwocie max. 2800,00 zł/m-c przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Łączna maksymalna wartość wsparcia pomostowego przewidziana we wniosku dofinansowanie projektu wynosi 33 600,00 PLN na jednego/ną Uczestnika/czkę projektu. Są to kwoty netto w wysokości nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest podpisanie Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.  Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia są zawarte w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie UP prowadzenie firmy poprzez pokrycie niezbędnych wydatków, rozliczenie na postawie rzeczywiście poniesionych wydatków wyłącznie w kwotach netto (bez VAT) m.in. na: ZUS, promocja, media, bieżące opłaty i inne.

Cechy grupy docelowej

Uczestnikami/czkmi projektu będzie 60 osób pozostających bez pracy, które spełniają kryteria grupy docelowej zawarte w Regulaminie konkursu tj.: są to osoby fizyczne pozostające bez pracy w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (zamieszkują na terenie woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które spełniają następujące kryteria:

  1. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne) i bierne zawodowo, zwłaszcza osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

bb) kobiety,

cc) osoby z niepełnosprawnościami,

dd) osoby długotrwale bezrobotne,

ee) osoby o niskich kwalifikacjach

przy czym co najmniej 60% UP będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. aa do lit.ee;

  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu UP oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt. a) w lit. cc-ee oraz w pkt. c) – e);
  • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
  • reemigranci,
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Osoby w pkt. c)-e) nie mogą stanowić więcej niż 40% UP.

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty premiujące dla osób, których formularze otrzymają pozytywną ocenę merytoryczną (uzyskają min. 60% dostępnych punktów), tj.:

  1. osoby, które utworzą dodatkowe miejsca pracy poza własnym w przeciągu 12 miesięcy od dnia uzyskania wsparcia finansowego (zatrudnienie min. 1 osoby w oparciu o umowę o pracę, w wymiarze min. ½ etatu, na okres min. 1 miesiąca) – 3 pkt.

(Kandydat/ka do projektu decydujący/a się na utworzenie dodatkowego miejsca pracy w chwili zakwalifikowania się do projektu nie ma możliwości zrezygnowania z tego zobowiązania, gdyż na etapie rekrutacji otrzymał/a punkty premiujące za to kryterium. Oznacza, to że w okresie 12 miesięcy od dnia uzyskania przez Uczestnika/czkę wsparcia finansowego jest on/ona zobowiązany/a do zatrudnienia min. jednej osoby na terenie woj. lubelskiego na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy) w wymiarze minimum ½ etatu oraz na okres minimum 1 miesiąca. Nie dopuszcza się zawierania umów cywilnoprawnych np. umów zlecenie, umów o dzieło w celu wywiązania się z w/w zobowiązania.)

  • osoby, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19 (utrata pracy z przyczyn nie dotyczących Kandyda/tki po 14.03.2020r. w wyniku pandemii COVID-19) – 3 pkt.;
  • kobiety – 3 pkt.:
  • osoby z niepełnosprawnościami – 3 pkt.