Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii oraz Rozporządzenia z dn. 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii, certyfikat może być wydany instalatorowi, który: posiada: pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, […]

Read More »