Dokumenty potrzebne do ubiegania się o certyfikat UDT


Dokumenty wymagane do ubiegania się o certyfikat instalatora OZE

1 zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii,

2. zaświadczenie o odbyciu szkolenia podstawowego przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń (wzór UDT),

3. potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin, i certyfikat.

4. wniosek o wydanie certyfikatu,

5. oświadczenie o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu”

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody albo o odmowie ujawnienia w rejestrze, o którym mowa w art. 158 ust. 1 pkt 1, informacji dotyczących miejsca pracy albo wykonywania działalności gospodarczej przez instalatora,

7. pozytywny wynik egzaminu.

 

WYDANIE CERTYFIKATU DLA OSÓB Z DYPLOMEM

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydany po dniu 1 września 2005 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody albo odmowie ujawnienia w rejestrze certyfikowanych instalatorów informacji dotyczących miejsca pracy albo wykonywania działalności gospodarczej przez instalatora.

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań

Potwierdzenie wniesienia na rachunek bankowy opłaty za wydanie certyfikatu. Opłata za wydanie certyfikatu w zakresie jednego rodzaju odnawialnego źródła energii wynosi 194,99 PLN

 

 

zdjęcie: <a href=”http://www.freepik.com”>Selected by freepik</a>