Jakie są opłaty za egzamin i certyfikat UDT


Egzamin teoretyczny i praktyczny jest przeprowadzany w Urzędzie Dozoru Technicznego w oddziale odpowiednim dla danego regionu.

Zestaw egzaminacyjny składa się z części:

  1. teoretycznej – obejmującej test składający się z 24 pytań czas trwania 60 min.
  2. praktycznej – obejmującej 3 problemowe zadania praktyczne czas trwania 90 min.

Pytania w części teoretycznej są pytaniami pisemnymi testowymi, które zawierają po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Pytania do części praktycznej są zadaniami wymagającymi rozwiązania w sposób opisowy.

Ocena pytań testowych. Odpowiedź prawidłowa jest oceniana jako 1 punkt, nieprawidłowa jako 0 punktów. Zadanie praktyczne jest oceniane w skali od 0 do 10 punktów, z gradacją co 0,5 punktu.

Wynik egzaminu uznaje się za pozytywny jeśli zdający w części teoretycznej uzyska minimum 15 punktów a w części praktycznej minimum 6 punktów za każde problemowe zadanie praktyczne. Za wynik pozytywny uznaje się zdobycie minimum 33 punktów.

 

Opłaty wynikające z certyfikacji Instalatora OZE:

Koszt wzięcia udziału w egzaminie wynosi 779,96 zł.

Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 194,99 zł.

Opłaty należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednim dla danego regionu.

 

zdjęcie: <a href=”http://www.freepik.com”>Selected by freepik</a>